En virtut del compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), li informem que BP CONSULTORS S.C.C.L., C/ Soler i Palet num 22, 2n 1a. 08225, Terrassa – Barcelona, és la titular de la pàgina www.bpcons.net (d’ara endavant la pàgina Web).

1. Les condicions generals contingudes en el present avís legal regulen l’accés i utilització de la pàgina web que BP CONSULTORS S.C.C.L., posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet. L’ accés a la mateixa implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s’ entendran acceptades pel mer ús d’ aquests serveis.

2. S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la pàgina web només i exclusivament si concorren les següents condicions: – Que sigui compatible amb els fins de la pàgina web. – Que es realitzi amb l’exclusiu ànim d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació. – Que cap dels continguts relacionats a la pàgina web siguin modificats de cap manera. – Que cap gràfic, icona o imatge disponible a la pàgina web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament de la resta d’imatges que l’acompanyen.

3. BP CONSULTORS S.C.C.L. es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la pàgina web, de la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions d’accés.

4. BP CONSULTORS S.C.C.L., no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la pàgina web o al seu contingut, ni que aquesta es trobi actualitzada. BP CONSULTORS S.C.C.L., durà a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o manca d’ actualització en els continguts, totes aquelles tasques tendents a esmenar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

5. Tant l’accés a la pàgina web com l’ús indegut que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. BP CONSULTORS S.C.C.L., no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d’ aquest accés o ús. No es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:

– La presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la pàgina web
– Un mal funcionament del navegador
– De l’ús de versions no actualitzades del mateix.

6. BP CONSULTORS S.C.C.L., no assumeix la responsabilitat alguna derivada dels continguts enllaçats a la pàgina web, sempre que siguin aliens a la mateixa, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), en els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’ usuari per aquest motiu.

En el cas que qualsevol usuari, client o un tercer, considerés que el contingut o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits o lesionen béns o drets del propi usuari, d’un client o d’un tercer susceptibles d’indemnització, i, en particular, hi assisteixin a:

– Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme a la normativa penal espanyola.
– Activitats o continguts que violen drets de propietat intel·lectual o industrial.
– Activitats o continguts que posin en perill l’ ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.
– Activitats o continguts que posin en perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació, i la protecció de la salut i la infància.

Podrá posar-ho en coneixement de BP CONSULTORS S.C.C.L., no obstant això, la recepció per aquesta d’ aquesta comunicació no suposarà coneixement als efectes de la responsabilitat prevista a l’ article 17 de la LSSICE.

7. La utilització no autoritzada de la informació continguda a la pàgina web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de BP CONSULTORS S.C.C.L., donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

8. Tot enllaç de tercers a la pàgina web ha de ser-ho a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibit els “links profunds”, el “framing” i qualsevol altre aprofitament dels continguts de la pàgina web, a favor de tercers no autoritzats.

9. BP CONSULTORS S.C.C.L., pot utilitzar cookies quan Ud. navega per la pàgina web, sense que la seva acceptació sigui requisit necessari per poder visitar la pàgina web. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen al seu ordinador que permeten reconèixer els usuaris registrats una vegada que aquests s’han registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar-se en cada accés a determinades àrees i serveis. Les cookies ens permeten conèixer la data i hora de cada visita i els continguts als quals s’accedeix. Ud. té la possibilitat de configurar el seu programa navegador d’Internet perquè l’avisi a la pantalla de la recepció de cookies, així com per impedir la seva instal·lació en el disc dur del seu ordinador.

BP CONSULTORS S.C.C.L., i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del domicili de BP CONSULTORS S.C.C.L., per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés, o ús de la pàgina web.

ca